VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými  podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom Ponk Interiors, s.r.o. Stará Vajnorská 4, 841 04 Bratislava, IČO: 47583258, IČ DPH: SK2024034177 Zapísanú v obch.reg.: okr.súdu BA1, Odd: Sro, Vložka: 95793/B (ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového portálu www.flowersociety.sk, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.  

 1. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
 2. V prípade, že predávajúci  a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

  

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

 1. „Objednávateľ“ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového portálu www.flowersociety.sk (ďalej len „objednávateľ“ alebo „kupujúci“).  
 2. „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť tovar objednaný objednávateľom doručený (ďalej len „príjemca“).
 3. „Tovar“ je produkt alebo služba objednaná prostredníctvom internetového portálu www.flowersociety.sk (ďalej len „tovar“).  
 4. „Objednávka“ je príkaz pre predávajúceho na realizáciu objednaného a zaplateného tovaru objednávateľom (ďalej len „objednávka“).

 

Článok 3

Práva a povinnosti predávajúceho

 1.   Predávajúci je povinný:
 2. a)     dodať príjemcovi  tovar v dohodnutom množstve a kvalite,
 3. b)     umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru. 
 4.   Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Článok 4

Práva a povinnosti kupujúceho

 1.   Kupujúci je povinný:
 2. a)     zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednávke tovaru,
 3. b)     nepoškodzovať dobré  meno a povesť predávajúceho,
 4. c)     úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke. 
 5.   Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke  a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom objednávateľom.

 

Článok 5

Informácie o tovare a cenách

 

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Cena za dopravu nie je zahrnutá v cene tovaru a predstavuje 5.50 Eur pre doručenie v rámci Slovenskej republiky. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

Článok 6

Objednávka

 1.   Kupujúci má možnosť si vybrať  tovar na internetovom portály www.flowersociety.sk, ktorý určí na doručenie príjemcovi. 
 2.   Pri vypĺňaní objednávky, kupujúci postupuje nasledovnými krokmi: 
 3. a)     vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svoj výber,
 4. b)     vyplní údaje o tom, komu a na akú adresu má byť tovar doručený,
 5. c)     vyberie dátum a spôsob doručenia tovaru,
 6. d)     vyplní svoje kontaktné údaje alebo sa prihlási ako registrovaný zákazník,
 7. e)     potvrdí objednávku,
 8. f)      vyberie si spôsob platby a zrealizuje platbu za objednaný tovar. 
 9.   Objednávateľ je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne  zadaných údajov vznikne.
 10.   Objednávateľovi bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke. 
 11.   Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.
 12. Cena za dopravu nie je zahrnutá v cene tovaru a je účtovaná sumou 5,50 € s dph.
 13.   Opätovné doručenie tovarov z dovodu neprítomnosti príjemcu v udaný čas v objednávke je účtované sumou 5,50 € s dph.

Článok 7

Zrušenie objednávky

 1.   Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní a potvrdení v zmysle článku 6, bod. 4 VOP.
 2.   Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 96 hodín pred zrealizovaním doručenia.
 3.   Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na adresu:info@flowersociety.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0905 694 889
 4.   Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje meno a priezvisko, email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené. 
 5.   Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovom portáli www.flowersociety.sk 
 6.   V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 30 dní od platného zrušenia objednávky.
 7.   Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a  § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 Článok 8

Dodacie podmienky

 1.   Tovar je doručovaný kurierom v rámci celej Slovenskej rpeubliky
 2.   Objednávky objednané najneskôr do 18.00 hod. v pondelok budú doručné vo švrtok, objednávky objednané po tomto termine a do pondelka 18.00 nasledujúceho týždňa budú dorucéne vo svrtok nasledujúceho týždňa.
 3.   Objednávky objednané do 15.00 hod. s miestom doručenia mimo Bratislavu, môžu byť doručené najskôr až v nasledujúci deň, pokiaľ však takýto deň nepripadne na nedeľu, pondelok,  štátny sviatok alebo deň po štátnom sviatku.

 4.   Objednané tovary sú doručované prostredníctvom kuriérskej služby, ktorá je zmluvným partnerom prevádzkovateľa.

 

Článok 9

Platba 

Objednávateľ môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, prostredníctvom:

 1. a) Platba kartou - služba Stripe
 2. b) PayPal

Článok 10

Reklamácie

 1.   Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci. 
 2.   Reklamácia musí byť uskutočnená telefonicky v pracovných dňoch na telefónnych číslach: 0905 694 889 alebo musí byť doručená e-mailom na adresu info@flowersociety.sk
 3.   Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr však do 48 hodín od doručenia tovaru. Vzhľadom k tomu, že kvety možno považovať za tovar podliehajúci rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie kupujúceho, je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar do predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru. 
 4.   O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a tovaru. 
 5.   O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 
 6.   Oprávnená reklamácia bude vybavená v lehote 30 dní od prijatia reklamácie.

 

Článok 11

Záruka

Na kvety poskytuje predávajúci záruku čerstvosti 3 dní od doručenia tovaru príjemcovi. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke, ak sa zúčastnené strany nedohodli na inom dni doručenia.

 

Článok 11

Ochrana osobných údajov

 1.   Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je fyzickou osobou. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je právnickou osobou. 
 2.   Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Článok 12

Zodpovednosť

 1.   Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených  údajov v objednávkovom formulári.
 2.   Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa  ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.
 3.   Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa. 
 4.   Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná. 
 5.   V prípadoch uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku, teda po neúspešnom doručení tovaru príjemcovi, predávajúci uskladní tovar na predajni po dobu nasledujúcich troch dní, v lehote ktorej si môže objednávateľ, poprípade príjemca tovar prevziať. Nevyzdvihnutie tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím tovaru, a predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet kupujúceho bez  predchádzajúceho upozornenia tovar predať.
 6.   Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na bankový účet. 
 7.   Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorý kvet, alebo farbu kvetu vo vybratých kyticiach. V takomto prípade bude nedostupný kvet nahradený iným kvetom  s tým, že charakter a celková farebnosť kytice bude zachovaná. Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva. 
 8.   Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie a poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.
 9. 9.   Predávajúci neručí za kvety zmrznuté pri transporte. Kvety sú chránené špeciálnou termofóliou.

 

Článok 14

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@flowersociety.sk
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 01.04.2019 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 1.   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho  www.flowersociety.sk
 2.   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú  účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku 5, ods.2, písm. e).
 3.   Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 
 4. Registráciou súhlasím so zasielaním newslettera na mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Odhlásenie je možné kliknutím na link na konci newslettra alebo zaslaním mailu na info@flowersociety.sk
 5.   Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.12.2020.

 

V Bratislave  dňa 01. 12. 2020

 

Ponk Interiors, s.r.o.

Stará Vajnorská 4
83104 Bratislava

IČO: 47583258

DIČ: SK2024034177

IČ DPH: SK2024034177

Tatra Banka: SK7011110000001241345004

 

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu  mesto Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 95793/B